NYERJ!

Minden nap a legtöbb szavazatot begyűjtő tervezőnek legyártjuk és elküldjük az alkotását. Kövesd a fejleményeket és a legfrissebb hireket itt.

 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Szervező:
Viacom International Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-945615
Adószám: 22939739-2-44

(a továbbiakban: „Viacom”)

A Nyeremény felajánlója:


A nyereményeket a Játék szervezője, a Viacom International Hungary Kft. biztosítja.

A jelen játékszabályzattal érintett nyereményjáték megnevezése:
„MTV Tok Tervező” játék (a továbbiakban: „Játék”)

A jelen játékszabályzat közzétételének helye:
A jelen játékszabályzat közzétételének helye: A Játékszabályzat a Játék lebonyolítását szolgáló alap.mtv.co.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) elhelyezett linken keresztül érhető el.

A Nyereményjáték időtartama:
2018. év március hó 1. nap 00:00 órától - 2018. év március hó 31. nap 23:59 óráig

A Nyeremény megnyerésének módja és időpontja:

1. A Játékos által megtervezett Telefontok esetében: Minden másnap automatikusan 00:01 perckor, például a 2018. március 3. napi játék győztese 2018. március 4. napján 00 óra 01 perckor kiderül.

2. 2. Az Animal Cannibals Telefontok (a továbbiakban: „Animal Cannibals Telefontok”) esetében: 2018. április 3. 12:00.

Részvételi feltételek:

A Játékban játékosként részt vehet (továbbiakban: „Játékos”), aki a Weboldalon regisztrál és regisztrációjával egyidejűleg elfogadja jelen Játékszabályzatot.

A Játék menete:
A Játékos a Weboldalon történő regisztrációt követően a Weboldal segítségével egyedi telefontoko(ka)t (a továbbiakban: „Telefontok”) tervezhet, amelyre a szavazatokat gyűjthet. Az adott napon (a mindenkori budapesti idő szerinti), vagyis Játék időtartama alatt minden nap 00:00-23:59 perc közötti időintervallumban a legtöbb szavazatot gyűjti az általa tervezett Telefontokra, megnyeri az aznapi Játékot.

A Játékos saját felelősségi körébe tartozik, milyen módon szerzi meg a szavazatokat.

Egy Játékos több Telefontokot is tervezhet. A Játékos a teljes Nyereményjáték időtartama alatt gyűjtheti a szavazatokat a Telefontokokra, ugyanis abban az esetben, ha nem a Játékos kerülne ki az adott napon nyertesként, úgy a szavazatok nem vesznek el.

A Játékos elfogadja, hogy a Nyereményjáték során esetlegesen létrehozott szerzői művek tekintetében a Viacom kizárólagos, harmadik személynek átengedhető, átruházható, területi, módbeli és időbeli vagy más korlátozás nélküli vagyoni, felhasználási jogot szerez.

Azon Játékos, aki egy napi játékon nyert egy Telefontokkal, jogosult a többi napon is részt venni a Játékban, de másik Telefontokkal.

Nyeremény(ek):
1. A Játékos által a Weboldalon a Weboldal segítségével megtervezett Telefontok.

2. - 5 db (Nyertesenként 1-1 db), egyedileg tervezett Animal Cannibals Telefontok

A Nyertes kiválasztása, értesítése, a nyeremény átadása:
A Nyertes kiválasztása az alapján történik, hogy az adott napon melyik Játékos szerzi meg a legtöbb szavazatot (lájkot, szívecskét) a Játékos által a Weboldalon és a Weboldal segítségével megtervezett Telefontokra.

A szavazat leadása Facebook bejelentkezéssel történik, mely bejelentkezés során sem a Viacom, sem a Weboldal nem posztol a szavazatot leadó személy Facebook idővonalán.

A nyereményeket a Viacom a Nyertes részére postai úton juttatja el, a regisztráció során megadott postai címre.

Amennyiben a Nyertes megadott adatai nem felelnek meg a valóságnak, vagy hiányosan kerültek megadásra, illetve bármely olyan ok áll fenn, amely a nyeremény kézbesítését lehetetlenné teszi, a Viacom nem vállalja a felelősséget a Telefontok kézbesítéséért.

Az 5 db Animal Cannibals Telefontok megnyerésének módja:

 

Az általános feltételektől való eltérések:
    1.4. pont az alábbiak szerint módosul: A Játékban nem vehetnek részt a Viacom azon szerződéses partnerei, és alkalmazottainak hozzátartozói, akik jelen Játék lebonyolításában részt vesznek.

    4.1. pont a következők szerint módosul: a Nyertes kiválasztása naponta, szavazók általi szavazatleadással történik.

    4.2. pont az alábbiakban változik: a Nyertes saját maga is láthatja a következő napon, hogy nyert-e, a Viacom a Nyertest a nyerést követő napon értesíti e-mailben. A Játékosnak fokozottan saját érdekében áll, hogy a regisztráció során a valóságnak megfelelő postázási címet tüntessen fel, tekintettel arra, hogy a Viacom értesítés és visszaigazoló e-mail nélkül, a regisztráció során megadott postacímre küldi ki a napi nyertes Telefontokot.

    A fentiekből következően a 4.3. pont a következőképpen módosul: azon okból, hogy a Játékos helytelen címet adott meg, vagy a szállításban résztvevő egyéb természetes és jogi személyek bármely egyéb okból nem tudta kézbesíteni a Nyertesnek a Telefontokot a Viacom felelősséget nem vállal és a Viacom-nál reklamációra sem jogosultak.

A jelen játékszabályzat az alábbi okiratokból áll:

I. Egyedi Feltételek
II. Általános Feltételek

Amennyiben a jelen Egyedi Feltételek az Általános Feltételektől eltérő rendelkezéseket tartalmaz, a jelen Egyedi Feltételekben foglaltak tekintendőek irányadónak.

II. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 

Az Egyedi Feltételekben meghatározott időtartamban és feltételekkel megszervezett Játékban a jelen Általános Feltételekben foglaltak szerint (a továbbiakban együtt: „Játékszabályzat”) lehet részt venni, a Játékra a Játékszabályzatban foglaltak az irányadóak.

A Játékos a Pályázat benyújtásával kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a Játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A Játékszabályzat az Egyedi Feltételekben meghatározott helyen ismerhető meg.

1. Részvételi feltételek:

   1.1. A Játékban kizárólag az vehet részt, aki a Részvételi feltételeknek maradéktalanul megfelel. (továbbiakban „Játékos”).

   1.2. Amennyiben a Játék az Egyedi Feltételekben foglaltak szerint lehetővé teszi 18 éven aluliak számára is a részvételt, azon Játékos, aki a Játék kezdetének időpontjában 18. életévét nem töltötte be, a Játékban való részvételhez, valamint a Nyeremény átvételéhez szülő, illetve a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása szükséges. Az írásbeli hozzájárulást a Játékos köteles eredeti példányban a Viacom részére átadni.

   1.3. Játékban való részvétel feltétele jelen Játékszabályzat elfogadása, melyet a Játékra való jelentkezéskor tehetnek meg a játékosok, a kérdőív végén található beleegyező nyilatkozat elfogadásával.

   1.4. A Játékban nem vehetnek részt a Viacom alkalmazottai, és e személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói.

2. A Játék időtartama:

   2.1 A Játék időtartama az Egyedi Feltételekben meghatározott időszak.

3. A Pályázat érvényessége:

   3.1 A Játékos a Játékba történő regisztrálással tudomásul veszi, hogy Viacom minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – jogosult a Játékból kizárni azon Játékosokat, akik a jelen Játékszabályzat Egyedi és Általános Feltételeiben foglaltaknak nem tesznek maradéktalanul eleget. Ezzel a jelentkezés érvénytelenné válik.
   3.2 Viacom fenntartja a jogot, hogy a Játék kimenetelét befolyásoló, vagy befolyásolni kívánó, illetve ezt a hatást elérő vagy megcélzó (így különösen: mások játékát sértő, továbbá a verseny tisztaságát bármely értelemben veszélyeztető) Játékosokat minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Játékból kizárják, amellyel a jelentkezés érvénytelenné válik.
   3.3 A Játékos elfogadja, hogy amennyiben a részvétel jogsértő, vagy jelen Játékszabályzatnak nem megfelelő mivolta a Nyeremény átadását követően válik ismertté, a Nyereményt köteles visszaszolgáltatni, és a jogsértésből eredő károkat megtéríteni.
   3.4 Viacom fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Játékban való részvételével a Játékos részéről bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a Játékkal kapcsolatos visszaélésre – ide értve a távközlési csalást is – akkor az ilyen Játékost a jelen Játékból és minden további, a Játékokkal érintett televíziós csatornán megjelenő, vagy a Viacommal egy cégcsoportba tartozó gazdasági társaság közreműködésével megvalósuló további nyereményjátékból kizárja. Amennyiben ilyen személy kerül nyertesként, akkor a Nyeremény kiadása megtagadható.

4. A Nyertes kiválasztása:

   4.1 A nyertes kiválasztása az Egyedi Feltételekben meghatározottak szerint automatikusan történik, az érvényes szavazatot elküldő Játékosokból a Viacom zárt adatbázist hoz létre. Ebből az adatbázisból az Viacom véletlenszerűen (emberi beavatkozás nélkül) számítógéppel sorsolja ki a nyertest/nyerteseket az Egyedi Feltételekben meghatározott időpontban.

   4.2 A jelen fejezet szerint kiválasztott nyertest/nyerteseket a Viacom az Egyedi Feltételekben rögzítettek szerint a nyerést követő 10 (tíz) munkanapon értesíti a nyerés tényéről, valamint a nyereményről, illetőleg nyereménytárgyról és annak átvételi lehetőségéről e-mailben. A kisorsolt nyertesektől minden esetben visszaigazoló e-mailt várunk. A visszaigazoló e-mail-nek tartalmaznia kell a nyertes nevét, telefonszámát, és címét. Amennyiben a nyertes az értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül nem jelez vissza a casecreator@vimn.com e-mail címre, vagy a nyereményre való jogosultság érdekében tőle kért személyes adatok szolgáltatását megtagadja, a elveszíti jogosultságát a nyereményre. Az ilyen érvénytelen nyertes helyett a Viacom a nyertes kiválasztásának módja szerint pótnyertest sorsol ki.

    4.3 A nyertesek azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a nyereményre való jogosultságukat elvesztették, a Viacom-nál további reklamációra nem jogosultak.

5. Nyeremény:

   5.1 A Játékszabályzat 4. fejezete alapján kiválasztott nyertes az Egyedi Feltételekben rögzített Nyereményre/Nyereményekre jogosult. A Nyeremény más, akár a Viacom, akár a nyereményfelajánló, akár harmadik személyek által gyártott vagy forgalmazott termékekre, szolgáltatásokra, illetve pénzösszegre át nem váltható, valamint más személyre át nem ruházható.

6. Adatvédelem:

   6.1 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék során megadott alapadatokat a Viacom – az e-mail cím kivételével – a Játék végéig kizárólag azonosítás és értesítés céljából megőrzi, harmadik fél részére nem adja át. A Viacom a Játékos adatait az adatvédelemről szóló jogszabályoknak megfelelően kezeli. A Viacom tájékoztatja a Játékosokat, hogy az általuk megadott adatok kezelése a Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján történik. Az adatkezelés célja a Játék során történő azonosítás, a nyerésről történő tájékoztatás. Az adatok a Játék végén törlésre kerülnek. A Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul adatainak kezeléséhez. A Viacom ezúton tájékoztatja a Játékosokat, hogy a Játékhoz adatfeldolgozót vesz igénybe: a These Guys bvba-t (székhely: Havenstraat 9 bus 5.3, 3500 Hasselt, Hollandia) és a YourSurprise B.V.–t (székhely: Industrieweg 46, 4301 RS Zierikzee, Hollandia)

   6.2 A Játékos feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyerés esetén nevét és lakcímét (kizárólag település megjelölésével) a Viacom nyilvánosságra hozza. A Viacom csak a nyertes Játékosok esetében hozza ezen adatokat nyilvánosságra.

   6.3 A Játékos a játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy neve megjelenjen a Játék promóciójával összefüggésben, amelyért semmilyen külön költségtérítés, jogdíj nem illeti meg a játék időtartama alatt, vagy a későbbiek folyamán.

   6.4 A Játékos köteles a valóságnak megfelelő és a Játékban való részvételhez szükséges összes adato(ka)t megadni. A valótlan vagy nem teljes körű adatszolgáltatás Játékból történő automatikus kizárást vonja maga után.

   6.5 A Viacom nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált Facebook profillal. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játék kezdete előtt a jogosult hozzájárulását kérni köteles, a Viacom ezen hozzájárulás igazolására a Játék bármely szakaszában, de azt követően is a Játékost felhívni jogosult. A Játékkal kapcsolatos, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Viacom mindennemű felelősségét kizárja.

   6.6 A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozás alapján a Szervező által meghozott döntéssel a Játékos nem ért egyet, úgy a bírósághoz fordulhat. Egyebekben az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket az Infotv. rendelkezései (elsődlegesen a 14-19. § és 22-23. §-ok) tartalmazzák.

7. Vegyes rendelkezések:

    7.1 A megfejtés hiányossága/hibája miatt felmerült károkkal kapcsolatban a Viacom semmilyen felelősséget nem vállal.

   7.2 A nyeremény átvételével kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Viacom vállalja.

   7.3 Viacom kizárja a felelősségét a weboldal és online felületek (e-mail beküldés, mobil applikációk) rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap, online felületek nem vagy korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

   7.4 Viacom kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Viacom semminemű felelősséget nem vállal.

   7.5 Viacom kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

   7.6 Viacom nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, vagy harmadik személyek tevékenységéért. A Viacom nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

   7.7 A levelező szerver által elküldött valamennyi, a Játékosok által megadott e-mail címre küldött üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

   7.8 Viacom minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a Játékban való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, nem garantálják ugyanakkor és nem is felelnek azért, hogy a Játékos milyen hatékonysággal tudja használni a Játékban való részvétel során a különböző rendszereket.  

Tervezés!